Rádi bychom Vás informovali o některých krocích, které Vás klienty jakožto věřitele WCA International s.r.o. (dlužníka) budou v blízké budoucnosti čekat.

Už nyní je možné podávat přihlášku do insolvenčního řízení dlužníka, které bylo zahájeno 11. listopadu 20222. Pokud by ale bylo insolvenční řízení z jakéhokoliv důvodu zastaveno, nebo insolvenční návrh zamítnut, pak by přihláška byla předčasná, resp. zbytečná. Teprve poté, co insolvenční soud usnesením rozhodne o úpadku WCA International s.r.o. (to se dosud nestalo), začne běžet dvouměsíční lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení. Tato lhůta bude již nepřekročitelná a po uplynutí těchto dvou měsíců od prohlášení úpadku již nebude možné pohledávku přihlásit a vaše pohledávka již nebude nikterak uspokojena.

V usnesení o úpadku bude mimo jiné stanoven termín přezkumného jednání, na kterém budou za účasti věřitelů přezkoumány jejich přihlášky pohledávek co do jejich pravosti, výše a pořadí (např. zda se jedná o zajištěné pohledávky), stejně tak bude stanoven termín (první) schůze věřitelů po rozhodnutí o úpadku. Podle veřejně dostupných informací víme, že WCA International s.r.o. bude podávat návrh na povolení reorganizace. Insolvenční soud rozhodne o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Schůze věřitelů svolaná rozhodnutím o úpadku může též přijmout usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nebo reorganizací. Přijme-li schůze věřitelů toto usnesení, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku podle tohoto usnesení.

Jestliže insolvenční soud návrh na povolení reorganizace odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí, nebo jej zamítne, pokračuje bez dalšího v insolvenčním řízení, které nakonec s velkou pravděpodobností vyústí v prohlášení konkursu.

Reorganizace – je zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu úpadcova/dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného a věřiteli přijatého reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů; po skončení reorganizace, tj. splnění reorganizačního plánu, společnost pokračuje dále ve své činnosti.. Jednou, ale důležitou podmínkou schválení reorganizačního plánu je to, že každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním.

Konkurs – provoz podniku (firmy) končí; na základě rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu jsou do insolvenčního řízení přihlášené a zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty dlužníka (zpeněžení veškerých jeho aktiv); dlouhodobý průměr uspokojení nezajištěného věřitele (což jste Vy) se v ČR pohybuje okolo 2,5 % z výše přihlášené pohledávky.

Z výše uvedeného vyplývá, že uplatňování věřitelských práv v insolvenčním řízení není jednoduchou záležitostí, a proto jsme tu, abychom Vaše práva v insolvenčním řízení dlužníka WCA International s.r.o. uplatňovali a hájili za Vás a pro Vás.