Specializace na insolvenční právo (podávání insolvenčních návrhů a řešení problémů v oblasti insolvencí).

Dále nabízím služby se zaměřením na

1) Občanské právo

Právní poradenství ve věcech občanskoprávních, včetně zastupování ve sporech:

 • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví a společné jmění manželů, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • dědické právo (poskytování právních porad, zastupování v dědickém řízení)
 • závazkové právo (sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných smluv i smíšených smluv, vypracování zajišťovacích instrumentů v občanském právu, vymáhaní pohledávek)

2) Obchodní právo

Právní poradenství ve věcech obchodních, včetně zastupování ve sporech

 • právo obchodních společností (zakládání obchodních společností, změny a transformace společností, převody obchodních podílů)
 • závazkové právo (vypracování a posuzování veškerých obchodních smluv, řešení mimosoudní cestou, podávání žalob)

3) Rodinné právo

 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • společné jmění manželů
 • zastupování v řízení o výživné

4) Vymáhání pohledávek

 • soudní i mimosoudní vymáhaní pohledávek
 • vypracování splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhu
 • přihlášky pohledávek do insolvenčního

5) Nemovitosti

 • sepisování smluv o převodech nemovitostí a spoluvlastnických podílů
 • sepisování nájemních a podnájemních smluv
 • sepisování zástavních smluv a zřizování věcných břemen
 • katastr nemovitostí

6) Trestní právo

Zejména v oblasti hospodářských a majetkových trestních činů souvisejících s podnikáním

 • písemná podání orgánům činným v trestním řízení
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného