Informace o nás

Specializace na insolvenční právo (podávání insolvenčních návrhů a řešení problémů v oblasti insolvencí)

 

Dále nabízím služby se zaměřením na:

 

1)      Občanské právo
Právní poradenství ve věcech občanskoprávních, včetně zastupování ve sporech:

 1. věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví a společné jmění manželů, věcná  břemena, zástavní a zadržovací právo)
 2. odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 3. dědické právo (poskytování právních porad, zastupování v dědickém řízení)
 4. závazkové právo (sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných smluv i smíšených smluv, vypracování zajišťovacích instrumentů v občanském právu, vymáhaní pohledávek)

2)      Obchodní právo
Právní poradenství ve věcech obchodních, včetně zastupování ve sporech

 1. právo obchodních společností (zakládání obchodních společností, změny a transformace společností, převody obchodních podílů)
 2. závazkové právo (vypracování a posuzování veškerých obchodních smluv, řešení mimosoudní cestou, podávání žalob)

3)      Rodinné právo

 1. zastupování v řízení o rozvod manželství
 2. společné jmění manželů
 3. zastupování v řízení o výživné

 

4)      Vymáhání pohledávek 

 1. soudní i mimosoudní vymáhaní pohledávek
 2. vypracování splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhu
 3. přihlášky pohledávek do insolvenčního

5)      Nemovitosti

 1. sepisování smluv o převodech nemovitostí a spoluvlastnických podílů
 2. sepisování nájemních a podnájemních smluv 
 3. sepisování zástavních smluv a  zřizování věcných břemen
 4. katastr nemovitostí

 

6)      Trestní právo
Zejména v oblasti hospodářských a majetkových trestních činů souvisejících s podnikáním

 1. písemná podání orgánům činným v trestním řízení
 2. obhajoba v trestním řízení
 3. zastupování poškozeného