Vítejte na našem webu

specializujeme se na insolvenční právo (podávání insolvenčních návrhů a řešení problémů v oblasti insolvencí)


Aktuality

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13.9.2017 č.j. KSBR 31 INS 5060/2017-A-17, byl zjištěn úpadek dlužníka: JUDr. Marta Výmolová, nar. 15.12.1961, r.č. 616215/1270, IČ 69718687, bytem Čejč 236, PSČ 696 14, korespondenční adresa P.O.BOX 28, Školní 17, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55, a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. Týmž usnesením byl ustanoven insolvenčním správcem dlužníka Mgr. Jiří Ostravský.

 

Insolvenčním správcem dne 22.11.2017 sepsal do soupisu majetkové podstaty pod „II. Movitý majetek“ pod pořadovými čísly 5-9, jak zveřejněn v oddíle B řádek 7 insolvenčního rejstříku tyto movité věci:

Pořadové číslo

Název / Popis majetkové hodnoty

Počet

5

Televizor z r. 2012

1

6

Pračka z r. 2011

1

7

Lednice z r. 2003

1

8

Mobilní telefon Samsung z r. 2013

1

9

Notebook Sony z r. 2013

1

 

Hodnota výše specifikovaného movitého majetku je stanovena znaleckým posudkem č. 352418 vypracovaným Ing. Alexanderem Čapkou, znalcem se specializací na ocenění spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácnosti, stroje a zařízení, zemědělská a manipulační technika, a to v celkové výši 5.000 Kč.

IS nabízí výše uvedený soubor movitého majetku k přímému prodeji za následujících podmínek:

1) Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku, minimální však za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

2) Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

 

Lhůta k podávání nabídek je do 16.12.2018.

 

Nabídky na odkup pohledávky posílejte na email: jiri@ostravsky.cz nebo na adresu sídla insolvenčního správce: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce, Lešetín VI/671, 760 01 Zlín.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.

 

Znalecký posudek