Vítejte na našem webu

specializujeme se na insolvenční právo (podávání insolvenčních návrhů a řešení problémů v oblasti insolvencí)

 

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.12.2018 č.j. KSBR 40 INS 14322/2018-A-8 byl zjištěn úpadek dlužníka Mariana Přenosila, trvale bytem Znojmo, Přímětická 3507/1, PSČ 669 02,  povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl dlužníkovi ustanoven Mgr. Jiří Ostravský. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17.6.2019, č.j. KSPA 53 INS 10128/2019-B-8 soud schválil oddlužení dlužníka Mariana Přenosila zpeněžením majetkové podstaty. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.7.2019.

 

Insolvenční správce dne 14.2.2019 sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod názvem „I. Nemovitý majetek“, a to:

pozemek p. č. 1477/16 – orná půda o výměře 9528 m2,

pozemek p. č. 1477/21 – ostatní plocha o výměře 253 m2,

to vše zapsáno na LV č. 101, pro k. ú. Tehov a obec Tehov u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

IS nabízí výše uvedené pozemky jako soubor k přímému prodeji za následujících podmínek:

1) Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

2) Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

Lhůta k podávání nabídek je do 5.3.2020.

 

Nabídky na odkup souboru movitých věcí posílejte na email: jiri@ostravsky.cz nebo na adresu sídla insolvenčního správce: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce, Lešetín VI/671, 760 01 Zlín.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.

 

Soupis_majetkove_podstaty_-_KSBR_40_INS_14322_2018_s podpisem.pdf (161846)

Usnesení_úpadek, povolení oddlužení, ustan. IS_Přenosil.pdf (184515)

Usnesení_zpeněžení majetkové podstaty.pdf (329651)

 

 

 

Usnesením Krajského soudu Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 25.6.2019, č.j. KSPA 53 INS 10128/2019-A-6 byl zjištěn úpadek dlužníka Petra Vohralíka, r.č. 890321/3649, bytem Litomyšl, Bří Šťastných 1000, PSČ 570 01, povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl dlužníkovi ustanoven Mgr. Jiří Ostravský. Usnesením Krajského soudu Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 31.10.2019, č.j. KSPA 53 INS 10128/2019-B-6 soud schválil oddlužení dlužníka Petra Vohralíka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.11.2019.

 

Insolvenční správce dne 10.9.2019 sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod názvem „II. Movitý majetek“ pod pořadovými čísly 1-7, a to:

IS nabízí výše uvedený movitý majetek jako soubor k přímému prodeji za následujících podmínek:

1) Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku za soubor movitých věci, minimálně však za cenu v celkové výši 24.000 Kč.

2) Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

Lhůta k podávání nabídek je do 21.2.2020.

 

Nabídky na odkup souboru movitých věcí posílejte na email: jiri@ostravsky.cz nebo na adresu sídla insolvenčního správce: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce, Lešetín VI/671, 760 01 Zlín.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.

 

Soupis_majetkove_podstaty_-_Vohralík - oprava k 21.1.2020 s podp..pdf (158061)
Usnesení B6_oddlužení plněním splátkového kal. a zpeněžení_Vohralík.pdf (474960)
Usnesení úpadek_Vohralík.pdf (301460)