Vítejte na našem webu

specializujeme se na insolvenční právo (podávání insolvenčních návrhů a řešení problémů v oblasti insolvencí)


Aktuality

 

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 40 INS 29473/2016-A-15 byl zjištěn úpadek dlužnice: Vendula Kultová, nar. 06.02.1981, trvale bytem Hajnice, Hajnice 134, PSČ 544 66, a na majetek dlužnice byl prohlášen konkurz. Týmž usnesením byl ustanoven insolvenčním správcem dlužníka Mgr. Jiří Ostravský.

 

Do majetkové podstaty dlužníka sepsal insolvenční správce dne 26.6.2017 následující movité věci:

Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce dlužníka Venduly Kultové nabízí výše uvedený soubor movitých věcí k přímému prodeji za následujících podmínek:

 

1) Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

2) Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

 

Lhůta k podávání nabídek je do 20.1.2019.

 

Nabídky na odkup movitých věcí posílejte na email: jiri@ostravsky.cz nebo na adresu sídla insolvenčního správce: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce, Lešetín VI/671, 760 01 Zlín.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.