Specializujeme se na insolvenční právo (podávání insolvenčních návrhů a řešení problémů v oblasti insolvencí)

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.1.2022, č.j. KSBR 21 INS 23255/2021-A-7, byl zjištěn úpadek dlužníka Jana Vaverky, současně byl povolen způsob řešení tohoto úpadku oddlužením. Týmž usnesením byl Mgr. Jiří Ostravský ustanoven insolvenčním správcem dlužníka.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24.5.2022, č.j. KSBR 21 INS 23255/2021-B-6 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Insolvenční správce dne 6.4.2022 sepsal movitý majetek – nákladní automobil terénní sklápěcí TATRA, reg. zn. 3B80168, výr. číslo: TNT815S36JK079015, do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod názvem „II. Movitý majetek“, a to pod pořadovým číslem 1.

IS nabízí výše uvedený nákladní automobil k přímému prodeji za následujících podmínek:

1) Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

2) Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Lhůta k podávání nabídek je do 23.12.2022.

Nabídky na odkup movité věci posílejte na email: jiri@ostravsky.cz nebo na adresu sídla insolvenčního správce: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce, Lešetín VI/671, 760 01 Zlín.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.